POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

MOBILEECOHOMES.EU

 

 • 1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Aleksander Kleczewski P.W. Otwarte z siedzibą przy ul. Bukowej 6, 83-033 Sobowidz, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki REGON: 220606695, NIP: 593-227-62-69
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej prezentujemy Państwu informacje istotne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu, którym – w zależności od Państwa wyboru – może być:
 1. świadczenie usług oferowanych w Serwisie Internetowym;
 2. realizacja Zamówień Klientów;
 3. marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter;
 1. Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:
 1. Umowa świadczenia Usługi realizacji Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Zgoda Klienta wyrażona w Serwisie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 4. Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane
  i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 1. Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Będziemy przetwarzać kategorie danych osobowych Klientów, takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Klientem.
 3. Dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu.
 4. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej z Klientem, a także po jej zakończeniu w celach:
 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

lub do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w danym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub do czasu, gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 1. Warto pamiętać, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

 1. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeśli nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 2. do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • 3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedającego dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
 • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
 • adres IP;
 • wersję oprogramowania przeglądarki;
 • system operacyjny komputera;
 • logi systemowe;
 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak:
 • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
 • adres;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • 4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES
 1. Sprzedający w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
 2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia, lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak
  i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedający przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  2. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  3. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  4. Firefox-https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: office@mobileecohomes.eu