REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

MOBILEECOHOMES.EU

Szanowni Państwo, dbając o jakość świadczonych usług, przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego znajdującego się pod adresem domenowym https://mobileecohomes.eu/ zwany dalej „Regulaminem”. W regulaminie znajdą Państwo informacje, które są niezbędne do dokonania korzystania z Serwisu, składania Zamówień w Serwisie Internetowym, jak również zasady dotyczące funkcjonowania nas jako Przedsiębiorców.

Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 • 1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W Regulaminie użyto poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

 • Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego office@mobileecohomes.eu
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Serwisie Internetowym.
 • Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Serwisu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informacje na temat składanych przez siebie w danej chwili Zamówień.
 • Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza Zamówienia w Serwisie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 • Produkt/Dom Mobilny – dostępna w ofercie Sprzedającego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
 • Serwis Internetowy – Serwis prowadzony przez Sprzedającego, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedającego mogą składać Zamówienia na Domy Mobilne znajdujące się w ofercie Sprzedającego.
 • SprzedającyPrzedsiębiorstwo Aleksander Kleczewski P.W. Otwarte z siedzibą przy ul. Bukowej 6, 83-033 Sobowidz, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki REGON: 220606695, NIP: 593-227-62-69
 • Umowa Sprzedaży – umowa pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Domów Mobilnych znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.
 • 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 • Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Serwisu Internetowego jest Sprzedający. Niezbędne informacje na temat zasad związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 • Sprzedający informuje Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich.
 • Kliknięcie przez Klienta przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE jest momentem złożenia Zamówienia. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment szczegółowo określony w Umowie oraz OWU.
 • W celu korzystania z Serwisu Internetowego oraz składania Zamówień na Produkty niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
  i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.
 • Sprzedający zastrzega, iż prezentowane przez niego reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące Domów Mobilnych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, chyba że Sprzedający wyraźnie zastrzegł odmiennie.

 

 • 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 • Przed zawarciem Umowy Sprzedaży zakupu Domu Mobilnego Klient za pośrednictwem Serwisu Internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia. Składanie Zamówienia rozpoczyna się od wyboru dostępnych wersji Domu Mobilnego przez Klienta. Kliknięcie w przycisk SKONFIGURUJ I ZAMÓW uruchamia formularz zamówienia.
 • Formularz Zamówienia umożliwia Klientowi zapoznanie się ze szczegółowym opisem wybranej wersji Domu Mobilnego oraz dokonanie jego konfiguracji o dodatkowe opcje dostępne w formularzu. Klient zaznacza wybrane opcje dodatkowe po czym klika w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.
 • Koszyk jest specjalnie przygotowaną dla Klienta przestrzenią Serwisu Internetowego, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie specyfikacji zamawianego Domu Mobilnego.
 • Po kliknięciu w przycisk PRZEJDŹ DO KASY, Klient uzyska dostęp do interaktywnego formularza finalizującego Zamówienie. To chciałbym omówić Panie Aleksandrze.
 • Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych na każdej karcie następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.
 • Kliknięcie przez Klienta przycisku ZŁÓZ ZAMÓWIENIE jest momentem złożenia Zamówienia. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment szczegółowo określony w Umowie oraz OWU.
 • 4. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 • Serwis Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Serwisie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach
  z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 • Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 • Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 września 2020 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIK NR. 1 DO REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO MOBILEECOHOMES.EU